Documente necesare eliberarii/suplimentarii/reconfirmarii avizelor privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

(extras din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.479/2003 )
ART. 90
In vederea obtinerii avizului privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici care au obtinut avizul tehnic favorabil prevazut la art. 79 alin. (1) lit. a) prezinta comisiei urmatoarele documente:
a) cererea prin care solicita eliberarea avizului privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, care trebuie sa contina datele de identificare a distribuitorului, tipul aparatului si denumirea comerciala a acestuia, numarul si data avizului tehnic, datele de identificare a producatorului rolelor de hartie destinate aparatului respectiv, cu care s-a incheiat contract ferm de livrare; prezentarea tabelara, pe judete, a retelei de distributie si service, care va cuprinde denumirea, adresa sediului social, codul fiscal/codul unic de inregistrare, numarul de telefon si de fax ale unitatii incluse in retea, tipul activitatii desfasurate, lista tehnicienilor de service si, dupa caz, elementele de identificare a tehnicienilor de service, precum si numarul si data avizului cu care a fost acreditata unitatea;
b) declaratia de conformitate emisa de producatorul hartiei destinate aparatului respectiv, care atesta indeplinirea conditiilor de mentinere a lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare impusa de ordonanta de urgenta, tradusa si legalizata, in cazul hartiei din import, insotita de o mostra de referinta a rolei de hartie, certificata de producatorul acesteia si personalizata cu datele de identificare a distribuitorului autorizat;
c) copiile certificatelor de inmatriculare si de inregistrare fiscala sau, dupa caz, copia certificatului de inregistrare continand codul unic de inregistrare – pentru distribuitor si pentru unitatile propuse pentru acreditare;
d) copia actului constitutiv al societatii comerciale – pentru distribuitor si pentru unitatile propuse pentru acreditare;
e) originalul adeverintei eliberate de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte ca agentul economic nu are datorii fiscale restante la bugetul de stat – pentru distribuitor si pentru unitatile propuse la acreditare pentru comercializare, daca este cazul.
Nu se considera obligatii fiscale restante la bugetul de stat sumele pentru care agentii economici au obtinut inlesnire la plata potrivit legii, precum si sumele stabilite in urma controalelor efectuate de organele fiscale si care se afla in diferite stadii de contestare sau judecata;
f) copiile contractelor ferme incheiate intre distribuitor si unitatile pentru care se propune acreditarea pentru comercializare si/sau service, cu clauza expresa privind judetele in care se vor desfasura aceste activitati;
g) fisa de personal, semnata si stampilata de unitatea de service, pentru fiecare tehnician de service angajat cu contract individual de munca, pentru care se solicita acreditarea, care cuprinde : numele si prenumele, domiciliul, seria si numarul documentului de identitate, studiile, specialitatea, vechimea in specialitate; copia documentului care atesta absolvirea unei forme de invatamant cu profil tehnic, eliberat de o unitate sau institutie din sistemul national de invatamant;
h) certificatul de cazier judiciar pentru tehnicienii de service, in original sau, dupa caz, copie legalizata, atunci cand in cadrul termenului de valabilitate a acestuia se solicita acreditarea tehnicianului respectiv pentru efectuarea de service la mai multe tipuri de aparate de marcat electronice fiscale;
i) copia autorizatiei de fabricatie sau de import de taximetre, emisa de Biroul Roman de Metrologie Legala – pentru distribuitorii de aparate de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie;
j) copiile autorizatiilor pentru activitatile de comercializare si, respectiv, de reparare a taximetrelor, emise de Biroul Roman de Metrologie Legala – pentru unitatile propuse la acreditare pentru comercializare si/sau service de aparate de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie.
ART. 91
In cazul in care distribuitorii autorizati pentru distributia si utilizarea unor aparate de marcat electronice fiscale solicita eliberarea avizului pentru alte tipuri si modele de aparate la care comercializarea si service-ul vor fi asigurate prin agenti economici inclusi in reteaua proprie de distributie si service, acestia depun documentele prevazute la art. 90 lit. a), b), e), f), h) si, dupa caz, lit. i) si j), precum si :
a) un document datat, emis sub semnatura si stampila unitatilor acreditate anterior, din care sa rezulte denumirea, adresa sediului social, codul fiscal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare, numarul de telefon/fax, lista tehnicienilor de service acreditati care vor efectua service la noul tip de aparat si elementele de identificare a acestora;
b) copii xerox de pe legitimatiile tehnicienilor de service inregistrate la comisie.
ART. 92
In situatia in care, ulterior eliberarii avizului, distribuitorii autorizati solicita extinderea retelei de distributie si service prin includerea unor unitati acreditate anterior de catre alti distribuitori autorizati, acestia depun pentru respectivele unitati documentele prevazute la art. 90 lit. e), f), h) si, dupa caz, lit. j), precum si la art. 91 lit. a) si b).
ART. 93
(1) Comisia analizeaza cererile depuse si, in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, se pronunta asupra aprobarii sau respingerii solicitarii.
(2) Hotararea comisiei este adusa la cunostinta solicitantului.
(3) Avizul privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se elibereaza numai dupa confectionarea sigiliilor fiscale si a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service si inregistrarea la comisie a legitimatiilor acestora.
ART. 94
(1) Avizul privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale este valabil o perioada de un an incepand cu data eliberarii, cu posibilitatea reconfirmarii anuale a acestuia.
(2) Pana la expirarea perioadei de valabilitate a avizului, distribuitorii autorizati pot solicita reconfirmarea acestuia prezentand documentele prevazute la art. 90 lit. e), f), h) si, dupa caz, lit. i) si j), precum si la art. 91 lit. a).
(3) Nesolicitarea reconfirmarii avizului de distribuire si utilizare ori respingerea de catre comisie a acesteia atrage retragerea dreptului de distributie si comercializare a aparatelor obtinut in baza avizului respectiv.
ART. 95
(1) Agentii economici care pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice au obtinut avizul privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale vor solicita, in termen de 18 luni de la aceasta data, reconfirmarea avizului conform graficului prevazut la alin. (2), in caz contrar dreptul de distributie si comercializare a aparatelor obtinut in baza avizului respectiv considerandu-se ca fiind retras de drept de la data expirarii termenului stabilit prin grafic.
(2) Solicitarea reconfirmarii avizului prevazut la alin. (1) se va face esalonat, prin prezentarea documentelor prevazute la art. 90 lit. b) si la art. 94 alin. (2), conform graficului stabilit prin decizie a comisiei.
(3) Prin grija secretariatului comisiei, decizia prevazuta la alin. (2) va fi adusa de indata la cunostinta fiecarui distribuitor autorizat si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
ART. 96
(1) Solicitarea reconfirmarii avizului se face prin includerea in reteaua de distributie si/sau de service a tuturor unitatilor cu care sunt incheiate contracte ferme in derulare, astfel cum acestea au fost acreditate prin avizul de baza si/sau suplimentele ulterioare ale acestuia obtinute pana la data solicitarii reconfirmarii avizului, si cu respectarea conditiei prevazute la art. 79 alin. (1) lit. d) (n.n. referitoare asigurarea in judetele si in municipiul Bucuresti, in care distribuie aparate de marcat electronice fiscale, a asistentei tehnice si intretinerii aparatelor prin cel putin doua unitati specializate de service);
(2) Ulterior reconfirmarii avizului, acesta poate fi modificat numai in sensul retragerii acreditarii unor unitati ori includerii in reteaua de distributie si/sau de service a unor noi unitati.

Cerere pentru eliberarea Avizului privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale
Societatea Comerciala…………….
Catre,
Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale
Societatea Comerciala……………………………., cu sediul in……………………………………………………..cod fiscal/cod unic de inregistrare…………………………telefon/fax………………reprezentata prin d-na/d-nul…………………in calitate de ……………………, solicita eliberarea Avizului privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale tip…………….,model………..,configuratie…….,tipul hartiei…….,destinatie……….., pentru care s-a obtinut Avizul tehnic nr…………………….din data de…………………
Distributia si service-ul aparatelor se vor face prin agentii economici prevazuti in Anexa la prezenta.
Totodata, in baza art.107 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, solicitam autorizarea pentru efectuarea operatiunilor de service in municipiul Bucuresti si toate judetele tarii in care vom distribui utilizatorilor, direct sau prin unitati acreditate, aparate de marcat electronice fiscale*.
Mentionam ca producatorul rolelor de hartie utilizate de aparatele de marcat electronice fiscale sus-mentionate este ………………………..cu sediul in…………………….cod fiscal/cod unic de inregistrare**………………, cu care am incheiat contractul ferm de livrare nr………..din data……….
Anexam cererii dosarul continand documentatia prevazuta de Hotararea Guvernului nr.479/2003 pentru eliberarea Avizului de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale.
Semnatura si stampila
* Se completeaza numai de catre distribuitorii autorizati care dispun de tehnicieni de service proprii.
** Se completeaza in cazul producatorilor din tara
MODEL
Cerere pentru suplimentarea retelei de distributie si service
Societatea Comerciala…………………..
Catre,
Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale
Societatea Comerciala………………………….., cu sediul in…………………………………………………..cod fiscal/cod unic de inregistrare……………telefon/fax………………………..reprezentata prin d-na/d-nul………………………..in calitate de………………………., solicita suplimentarea retelei de distributie si service inclusa in Avizul nr……….din data……..eliberat pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip………..model…………., prin acreditarea ca unitati de distributie si/sau service a agentilor economici prevazuti in Anexa la prezenta.
Anexam cererii dosarul continand documentatia prevazuta de Hotararea Guvernului nr.479/2003 pentru suplimentarea retelei de distributie si service.
Semnatura si stampila
MODEL
Cerere pentru reconfirmarea Avizului privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale
Societatea Comerciala…………………..
Catre,
Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale
Societatea Comerciala………………………………………….. cu sediul in…………………………………………………………. cod fiscal/cod unic de inregistrare……………………………telefon/fax……………………….reprezentata
prin d-na/d-nul…………………in calitate de…………………….solicita reconfirmarea Avizului nr…….din data…………… privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale tip………………………model………………
Distributia si service-ul aparatelor se vor face prin agentii economici prevazuti in Anexa la prezenta.
Totodata, in baza art.107 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, solicitam autorizarea pentru efectuarea operatiunilor de service in municipiul Bucuresti si toate judetele tarii in care vom distribui utilizatorilor, direct sau prin unitatiacreditate, aparate de marcat electronice fiscale*.
Anexam cererii dosarul continand documentatia prevazuta de Hotararea Guvernului nr.479/2003 pentru reconfirmarea Avizului de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale.
Semnatura si stampila
* Se completeaza numai de catre distribuitorii autorizati care dispun de tehnicieni de service proprii.
MODEL
Cerere pentru suplimentarea retelei de distributie si service prin extinderea zonei pentru asigura distributie si service agentii economici inclusi in retea
Societatea Comerciala…………………..
Catre,
Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale
Societatea Comerciala………………………….., cu sediul in…………………………………………………..cod fiscal/cod unic de inregistrare……………telefon/fax………………………..reprezentata prin d-na/d-nul………………………..in calitate de………………………., solicita suplimentarea retelei de distributie si service inclusa in Avizul nr……….din data……..eliberat pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip………..model…………., prin extinderea zonei pentru care asigura distributie si/sau service agentul economic…………………………. cu judetele……………….
In Situatia retelei de distributie si service pentru aparatul sus-mentionat, anexata prezentei, zonele pentru care se solicita extinderea sunt marcate cu indicativul "E".
Anexam cererii copia Actului aditional la Contractul de distributie si/sau service nr………………………..din data………………prin care partile au convenit extinderea zonei de distributie si/sau service*.
Semnatura si stampila
* Se completeaza numai in cazul extinderii zonei pentru o unitate acreditata.

Comments are closed at this time.